วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

text

การ หา ครน. และ หรม.
ครน. คือ การ หา ตัว คูณ ร่วม น้อย
ตัว คูณ ร่วม น้อย ของ จำนวน นับ ใด ๆ คือ จำนวน นับ ที่ มี ค่า น้อย ที่ สุด ที จำนวน นั้น ๆ หาร ได้ ลง ตัว
ถ้า a, b เป็น จำนวน นับ แล้ว ครน. ของ a และ b ก็ คือ จำนวน นับ ที่ มี ค่า น้อย ที่ สุด ที่ a และ b หาร ได้ ลง ตัว

หรม. (หารร่วมมาก)
ตัวหารร่มากของจำนวนนับใดๆ คือ จำนวนนับที่มีค่มากที่สุดที่นำไปหารจำนวนนับนั้นๆ ได้ลงตัว
ถ้า a และ b เป็นจำนวนนับใดๆ หรม. ของ a และ b คือ จำนวนนับที่มีค่ามากที่สุดที่นำไปหาร a และ b ลงตัว